Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (stichting dyslexie Nederland, 2008)

Mensen met dyslexie hebben moeite met het koppelen van de juiste klank aan de juiste letter. Hierdoor ondervinden ze problemen met het lezen en schrijven. Vaak is er ook sprake van een auditief(gehoor) verwerkingsprobleem. Het kind kan wel goed horen, maar niet goed luisteren. Hierdoor komen de spraakklanken bij het kind niet goed binnen. Het is belangrijk om een luisterprobleem niet te verwarren met motivatieproblemen (niet willen luisteren) en aandachtsproblemen (niet opletten).

Veel kinderen met een vertraagde taalontwikkeling ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie (Wentink & Verhoeven). Voor een succesvolle behandeling van dyslexie is het belangrijk dat problemen op het gebied van de taalontwikkeling vroeg opgespoord worden. Kinderen verwerven taal tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar. Hoe eerder de behandeling gestart wordt, hoe succesvoller deze is.

Signalen

In de kleuterperiode

 • Een kind heeft moeite met het onthouden van losse gegevens, bijvoorbeeld kleuren en namen
 • Er is een spraak- en/of taalachterstand
 • Het taalbewustzijn (rijmen, woorden in klankgroepen verdelen) is zwak
 • Aan het eind van groep 2 kent het kind nauwelijks letters

Vanaf groep 3

 • Moeite met auditieve vaardigheden (hakken en plakken) in groep 3
 • Vertraging in het leesproces
 • Vertraging in het spellingsproces

Behandeling

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Logopedisten hebben namelijk kennis van het onderzoek naar en de begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

 • Er wordt gewerkt volgens evidence-based methodes, zoals Connect, Ralfi en Klanken in Kleuren / Taal in Blokjes. Daarbij wordt de behandeling afgestemd op behoeften én mogelijkheden van uw kind en zijn omgeving. Het behouden en/of vergroten van de lees- en leermotivatie neemt een belangrijke plek in. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van dyslexie.
 • Bij Logopediepraktijk Flapper wordt het volgende geboden aan onderzoek, begeleiding en behandeling;
  • onderzoek en behandeling kleuters met risico op lees-/spellingproblemen of dyslexie;
  • onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen.
 • Vergoeding
  Er is een samenhang tussen spraak- en taalproblemen en lees- en spellingproblemen en dyslexie, waardoor een deel van de lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling te verantwoorden is als logopedische behandeling (vanuit een logopedische diagnose en met behandeldoelen die zich richten op spraak en/of taal).
 • Aanmelding
  Kinderen kunnen op elk moment en onafhankelijk van mate van achterstand worden aangemeld. De geboden zorg is er voor iedereen: alle kinderen die op een bepaald moment vastlopen in het leesproces kunnen terecht bij Logopediepraktijk Flapper.