Algemene voorwaarden

Richtlijn betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer
zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en
  leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van
  de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn
  (zonder korting) – opeisbaar.
 2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5
  eurocent.
 3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn
  afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak
  op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de desbetreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur
  te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan een tarief
  voor niet nagekomen afspraken worden gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de
  patiënt/cliënt zelf.
 4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de
  patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een
  gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie
  als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel
  van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de
  punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen
  gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
 5. Indien de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30
  dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist
  gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met
  invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen,
  dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen.
  De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder
  invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat,
  gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
 6. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor
  de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige
  vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat
  voldoen.
 7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bankincasso dan wel een
  getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan
  eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.
 8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder
  een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom.
  De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of
  buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de
  gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 40,- en dit alles
  exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
 10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen
  de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
 11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen
  overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor
  de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de desbetreffende logopedist praktijk
  houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector
  kanton, is de desbetreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de
  rechtbank te Utrecht.