Werkwijze en samenwerking

Aanmelding

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch of via het contactformulier contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarom u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland.

Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Verwijzing

Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw verzekeraar. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. U kunt alleen door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling.

Komt u bij de logopedist zonder verwijzing? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek met als doel vast te stellen of u met uw klacht (en hulpvraag) op de goede plek bent bij de logopedist en ook om te bepalen of er eerst nog medisch onderzoek noodzakelijk is. Als er twijfels zijn, krijgt u van de logopedist het advies om alsnog naar de (huis)arts of specialist te gaan voor een verwijzing. Logopediepraktijk Flapper is DTL proof. Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen is een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist echter nog wel nodig.

Werkwijze en samenwerking

Eerste afspraak: Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar en zal er een vraaggesprek (intake) en eventueel onderzoek plaatsvinden om uw logopedische vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Wettelijk zijn we verplicht om bepaalde gegevens in het dossier op te nemen. Daarom wordt u verzocht om bij uw eerste afspraak de volgende zaken mee te nemen:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID)
  • de zorgverzekeringspas van u of uw kind
  • verwijzing van de huisarts of specialist

Logopedisch onderzoek

Onderzoek vindt plaats aan de hand van (spel)observatie, vragenlijsten en (eventuele) afname van een test of toets. De resultaten van het onderzoek worden naderhand besproken en er wordt beslist of logopedische behandeling nodig is. Indien dit het geval is volgt een behandelvoorstel en wordt de logopedische behandeling opgestart. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Behandeling

Na het logopedisch onderzoek volgt de behandeling. Iedere behandeling duurt over het algemeen een half uur met een frequentie van meestal één keer per week. Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunnen de behandelingen (op medische indicatie) ook bij u thuis plaatsvinden. De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem, motivatie, behandelfrequentie en de continuïteit van de behandelingen.

Afronding

Door een onderzoek, test of (spel)observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Indien dit het geval is wordt de behandeling afgesloten.

Samenwerking

Samenwerking is in veel gevallen noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Samenwerking en overleg met andere disciplines gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de voortgang van de behandeling en alleen met schriftelijke toestemming. De logopedist kan een multidisciplinair onderzoek adviseren. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over het gehoor of de verdere ontwikkeling van uw kind.

Wij hechten zeer veel waarde aan samenwerking met collega logopedisten, huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, intern begeleiders en leerkrachten van scholen en andere relevante disciplines.

Verhindering

Als u niet kunt komen, wordt u verzocht om dit 24 uur van te voren door te geven. Wanneer u dit niet doet moeten wij de gereserveerde tijd bij u persoonlijk in rekening brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u de praktijk niet kunt bereiken, moet u de afspraak afmelden op de voicemail van de praktijk of via ons mailadres, sandra@logo@sandralogopediepraktijkvangaalen-nl.

Bereikbaarheid

De praktijk is elke dag telefonisch of via de mail bereikbaar. Wanneer wij niet in staat zijn om de telefoon op te nemen dan kunt u de voicemail inspreken. Wij proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Dat geldt dus ook voor de logopedische behandeling in onze praktijk. Wij controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij vragen u dan ook om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Meer informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy / AVG

Logopediepraktijk Flapper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Flapper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding en die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Samen met u en de behandelend logopedist wordt er naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen gezocht.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Logopediepraktijk Flapper volgt deze klachtenregeling.

Melden van Incidenten

In de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met de patiëntveiligheid. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken, dan kunt u een mail sturen naar sandra@logopediepraktijkflapper.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en het voorgevallen incident. Tevens kunt u de melding per post sturen naar: Logopediepraktijk Flapper, Bolderweg 1 1332 AX Almere

Wij zullen uw melding in behandeling nemen.

Vergoedingen en Tarieven

De tarieven voor logopedie zijn landelijk vastgesteld. Het consult bestaat uit 25 minuten behandeling en 5 minuten administratietijd.

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het tarief waarmee u rekening moet houden bij een eventueel eigen risico, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie.

Kwaliteit en Qualizorg

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. Ook onze logopedisten zijn lid van zulke kwaliteitskringen.

Binnen de paramedische gezondheidszorg, waar logopedie onder valt, is kwaliteit erg belangrijk. Uiteraard wordt er binnen de logopedie veel waarde gehecht aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Om dit inzichtelijk te maken is het kwaliteitsregister voor Paramedici opgericht. Onze logopedisten voldoen allen aan de voorwaarden om te worden opgenomen in dit register.

Klantbeoordeling

PREM-vragenlijst voor het meten van klantervaringen
Uiteraard willen wij het beste voor onze cliënten. Optimale prestaties van onze logopedisten bij Logopediepraktijk Flapper zijn cruciaal in het bepalen van de kwaliteit van zorg en praktijkvoering. Maar hoe ervaren jullie onze zorg?

Klant ervaringsonderzoek is daarom erg belangrijk voor Logopediepraktijk Flapper.
Zijn onze cliënten tevreden over de behandelingen, de behandelend logopedist en het resultaat? Waar is mogelijkheid tot verbetering? Qualizorg, een onafhankelijke organisatie maakt dit inzichtelijk voor ons met de PREM-vragenlijst.

Wij zetten de PREM-vragenlijst in om te meten hoe cliënten hun zorg en service binnen onze praktijk hebben ervaren.

De PREM-vragenlijst bestaat uit zo’n 17 vragen over o.a. de praktijk, behandeling en het contact met de behandelend logopedist.